Realna Strategia Rozwoju Miasta Łaskarzew już dostępna!

W dniu 28 maja 2023 r. Fundacja Lokalny Reset udostępniła Realną Strategię Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2033. Dokument, w którym zaprezentowano najbardziej istotne elementy wpływające na rozwój Miasta liczy 44 strony. W Strategii wykorzystane zostały wyniki badania ankietowego oraz opinie, pomysły, sugestie, propozycje, zgłoszone przez łaskarzewiaków. W badaniu przeprowadzonym na przełomie października i listopada 2022 r., w którym udział wzięło ponad 200 respondentów.

Strategia opracowana w ramach działalności fundacji Lokalny Reset została skierowana do Urzędu Miasta w ramach prowadzonych Konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2028 opracowywanej przez na zlecenie urzędu przez firmę GrinIs.

Zapraszamy do zapoznania się z Realną Strategią Rozwoju Miasta Łaskarzew na najbliższe 10 lat. Pełna wersja Strategii dostępna jest pod tym linkiem >>>

Zapraszamy do debaty o przyszłości naszego Miasta.

Sławomir Danilczuk

Realna Strategia Rozwoju Łaskarzewa złożona w UM

W dniu 22 maja Fundacja Lokalny Reset skierowała do Urzędu Miasta uwagi w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew. Przygotowane przez Fundację opracowanie zostało oparte w dużej mierze na badaniu ankietowym przeprowadzonym na przełomie października i listopada 2022 r., w którym wzięło udział ponad 200 respondentów. Pełna treść Realnej Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew zostanie opublikowana i udostępniona w najbliższych dniach.

W imieniu Fundacji Lokalny Reset pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym przeprowadzonym w dniach 19.10.2022 r. – 11.11.2022 r. dotyczącym opracowania Realnej Strategii Rozwoju Łaskarzewa na najbliższe lata. Dziękujemy za poświęcony czas i przekazane opinie. Dziękujemy również za zgłoszone pomysły i uwagi – wiele z nich zostało zawartych w Realnej Strategii przygotowanej przez Fundację.

Analiza licząca ponad 40 stron oparta m.in. na powyższym badaniu ankietowym została przedstawiona Urzędowi Miasta Łaskarzew w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących oficjalnego dokumentu – Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2028.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane w zgłoszeniu analizy, diagnozy, uwagi i propozycje opracowane w oparciu o głosy wielu mieszkańców naszego miasta zostaną wzięte pod uwagę przez Urząd Miasta i firmę GrinIs, odpowiedzialną za przygotowanie finalnej Strategii.

Sławomir Danilczuk

List Otwarty do Parlamentarzystów Ziemi Łaskarzewskiej

W związku z planowaną wizytą w naszym mieście Parlamentarzystów Ziemi Łaskarzewskiej, Pani Marszałek Marii Koc, Pani Poseł Iwony Kurowskiej, Pana Posła Grzegorza Woźniaka ośmielam się skierować do nich List Otwarty dotyczący realnych problemów naszego miasta, przygotowany w formie krótkiego wystąpienia.

Spotkanie odbędzie się w Klubie Bajka w dniu 13 maja 2023 r. o godzinie 19.00

Sławomir Danilczuk

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy!

Wszystkim mieszkańcom Łaskarzewa i okolic życzę zdrowych, spokojnych, błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy. Niech te pierwsze pokowidowe Święta, gdy Zmartwychwstały Jezus jest symbolem odrodzenia, będą zapowiedzią powrotu dawnej normalności i przekreślenia wszystkiego, co przyniosła tak zwana „nowa normalność”.

Oby Pokój i Miłosierdzie Boże zagościły w sercach nas wszystkich.

Jaki pan, taki kram, czyli mec. Ćwikła atakuje mieszkańca na Sesji

Protekcjonalne i prowokacyjne zachowania, notoryczne przerywanie, przedrzeźnianie, przekrzykiwanie i pouczanie mieszkańca, brak wiedzy w kwestiach co do której zabierał głos, odpytywanie i przepytywanie mieszkańca ze spraw, w których sam powinien złożyć radnym obszerne wyjaśnienia- to tylko część skandalicznych zachowań radcy prawnego Ćwikły, który reprezentował burmistrz Laskowską podczas LII Sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2023 r. Łaskarzewscy rani powinni skierować wniosek do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie o ukaranie pana Ćwikły w związku z możliwością naruszenia przez niego zapisów Kodeksu Etyki Radców Prawnych.

Foto: TransmisjaObrad.info

Kierująca obecnie sprawami naszego miasta ekipa przyzwyczajała nas do aroganckiego, napastliwego, pozbawionego szacunku traktowania mieszkańców, którzy nie zgadzają się z polityką burmistrz Laskowskiej. Wielokrotnie byliśmy świadkami lekceważących i pogardliwych uwag wobec mieszkańców samej pani Laskowskiej, byłego sekretarza H. Dąbrowskiego, czy słownych ataków na mieszkańców i innych radnych radnego Głowackiego.

Do grona osób atakujących słownie mieszkańców w trakcie wystąpień publicznych dołączył lubelski radca prawny G. Ćwikła, który świadczy usługi Urzędowi Miasta Łaskarzew.     

Słowne ataki, prowokacyjne wypowiedzi, próba manipulacji faktami

Pod swoją nieobecność burmistrz Laskowska oddelegowała na Sesję Rady Miasta pana Ćwikłę. Jak możemy wnioskować z całego przebiegu sesji, główną misją pana Ćwikły było przeprowadzenie słownego ataku na przewodniczącego Społecznego Komitetu Wsparcia Budowy Hali Sportowej w Łaskarzewie, byłego burmistrza Waldemara Larkiewicza. W innych sprawach pan Ćwikła głosu prawie nie zabierał.

W czasie gdy głos zabierał pan Larkiewicz, prawnik Ćwikła wielokrotnie, w sposób prowokacyjny, arogancki, niegrzeczny przerywał jego wypowiedzi, nie pozwalając dokończyć zdania.

„Od co najmniej 3 miesięcy chce pan wmówić mieszkańcom, że pani burmistrz zmniejszyła wniosek z 4 mln do 1,5 mln – stwierdził pan Ćwikła sugerując, że nie jest to informacja prawdziwa.

Pan Ćwikła zarzucał byłemu burmistrzowi brak dobrej pamięci i próbę wybiórczego przedstawienia mieszkańcom faktów.

Dokumenty potwierdzają jednoznacznie, że w dniu 11.01.2023 r. burmistrz Laskowska złożyła aktualizację wniosku, której celem było zmniejszenie kwoty dofinansowania budowy hali sportowej z 4 mln zł do 1.5 mln zł. Przewodniczący Larkiewicz skierował pismo do Urzędu Marszałkowskiego o wycofanie korekty wniosku z dnia 11.01.2023 r. na kwotę 1.5 mln zł i przywrócenia wniosku z 03.03.2022 r. na kwotę 4 mln zł.

Od samego początku, zarówno Społeczny Komitet Wsparcia Budowy Hali Sportowej, jak i Rada Miasta oraz mieszkańcy popierali pozyskanie kwoty dofinansowania w wysokości 4 mln zł, a nie zmniejszanie do zaledwie 1.5 mln zł, jak zrobiła to burmistrz Laskowska wnioskiem z dnia 11.01.2023 r.

Albo prowokacja albo brak kompetencji

Źródła takiej podstawy prawnika Ćwikły mogą być dwojakie: albo nie zrozumiał działań i machinacji swojej szefowej dotyczących zmniejszenia kwot wniosków składanych do Województwa Mazowieckiego z 4 mln zł do 1.5 mln zł, albo próbował manipulować przekazem i wprowadzać mieszkańców Łaskarzewa w błąd co do faktycznej aktywności przewodniczącego Larkiewicza. Obydwa motywy powinny być dla pana Ćwikły wykluczające jako prawnika pracującego dla społeczności łaskarzewskiej.

Zachowanie i wypowiedzi pana Ćwikły podczas LII Sesji Rady Miasta mogą być interpretowane przez mieszkańców jako niegodne zachowania podczas pełnienia obowiązków służbowych. W trakcie sesji z dnia 28.03.2023 r. mogło dojść do naruszenia przepisów Kodeksu Etyki Radców Prawnych m.in. poprzez zachowanie uchybiające godności zawodu, niezachowanie umiaru, taktu oraz niezachowanie dystansu wobec sprawy przez pana Ćwikłę.

Pan Ćwikła pracujący dla naszego Miasta i mieszkańców, nie ma prawa zachowywać się wobec nas arogancko, prowokacyjnie, bezczelnie i prostacko.

Prawnik Ćwikła nie ma prawa atakować zabierającego głos mieszkańca i złośliwie mu przerywać w trakcie Sesji, gdy mieszkańcy mają prawo wypowiedzieć się w sprawach dla nich istotnych.

Pan Ćwikła nie ma prawa pokrzykiwać na mieszkańca, który jest, de facto, jego klientem. Za swoje zachowania pan Ćwikła powinien zostać wyrzucony z sali obrad przez przewodniczącego Leszka Bożka, który wykazał zbyt daleko idącą tolerancję.

Natomiast umowa z nim powinna zostać rozwiązania w trybie natychmiastowym, z uwagi na nieprofesjonalne, niegodne, pozbawione szacunku dla mieszkańców zachowanie.

Tak właśnie myśli wielu łaskarzewiaków.  

Sławomir Danilczuk

1418 r. ważna data dla 88% łaskarzewiaków

Aż 88% osób biorących udział w sondażu uznało, że data uzyskania praw miejskich 1418 jest ważną datą w historii Łaskarzewa. 78% respondentów potwierdziło ważność tej daty dla budowania pozytywnego wizerunku naszego miasta. 68% uznało, ze data 1418 powinna zostać umieszczona na herbie, fladze i pieczęci miejskiej, a 52% uważa, że Urząd powinien zamieścić tę datę na swoich dokumentach. Sondaż przeprowadzono w dniach 5-26 lutego 2023 r. W badaniu udział wzięły 104 osoby.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w dniach 05-26.02.2023 r.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w lutym nie pozostawiają wątpliwości: data uzyskania praw miejskich przez nasze miasto, 1418 r., jest bardzo ważną datą dla 68% badanych, 20% uznało tę datę za ważną, natomiast 8% za obojętną w naszej lokalnej historii. Warto zaznaczyć, iż ponad połowa mieszkańców (52%) uznała, że ta data jest bardzo ważna dla budowania pozytywnego wizerunku Łaskarzewa, a kolejne 26% uznało, że jest datą co najmniej ważną.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w dniach 05-26.02.2023 r.

W sposób jednoznaczny mieszkańcy naszego miasta wypowiedzieli się w sprawie umieszczenia daty uzyskania praw miejskich na herbie, fladze i pieczęci miejskiej. Aż 68% respondentów uznało, że data 1418 powinna zostać umieszczona na emblematach Łaskarzewa. Jednocześnie ponad połowa potwierdziła, że data powinna znaleźć swoje miejsce na dokumentach wydawanych przez łaskarzewski magistrat.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w dniach 05-26.02.2023 r.

W komentarzach znalazło się szereg ciekawych propozycji i wypowiedzi respondentów. Oto kilka z nich:

„Powinna być wykorzystana do promocji miasta.”

„Jest to data służąca dumie i często powinna być promowana.”

„Dużo ludzi jest wzrokowcami, data powinna przypominać kiedy zostały nadane prawa miejski.”

„Data jest dumą Naszego Miasta.”

„Na pewno byłoby milej gdyby 1418 był bardziej promowany, jeden z ważniejszych elementów którymi możemy się pochwalić.”

„Tablica informacyjna przy wjeździe do miasta z dużym napisem.”

„Data powinna być też na pieczęci miejskiej i na budynku.”

Stanowisko mieszkańców Łaskarzewa co do podkreślenia ponad 600-letniej historii związanej z uzyskaniem praw miejskich jest jednoznaczne. Jest ona dla nas powodem do dumy i powinna być bardziej eksponowana w miejskiej heraldyce i dokumentach. 1418 r. powinien być też wykorzystywany w materiałach promocyjnych Łaskarzewa.

Czy Rada Miasta podejmie ten temat? Zobaczymy.

Sławomir Danilczuk

Sondaż przeprowadzono w dnia 05.02.2023 – 26.02.2023 r. drogą elektroniczną. W sondażu wzięło udział 106 respondentów, z czego 104 głosy znalazły się w wynikach.

Przetarg na budowę hali- Urząd wybrał firmę bez doświadczenia?

Pomimo upływu czterech dni od upublicznienia informacji na temat „unieważnienia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty (…) za cenę 19 977 534,63 zł. brutto” łaskarzewski Urząd nadal nie poinformował mieszkańców o problemach związanych z wyłonieniem wykonawcy na budowę jednej z najważniejszych inwestycji w historii naszego miasta. Przyczyną unieważnienia tej części przetargu mógł być brak wymaganego doświadczenia firmy wybranej przez komisję przetargową Urzędu Miasta.

Fragment pisma z dnia 14.02.2023 r. wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej

Wokół prac związanych z budową hali widowiskowo- sportowej w Łaskarzewie jest coraz więcej wątpliwości i znaków zapytania.

Pomimo „unieważnienia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 09.02.2023 r. (…) za cenę 19 977 534,63 zł. brutto” o czym pisaliśmy w ubiegły piątek, Urząd nie przedstawił jakichkolwiek wyjaśnień związanych z tą decyzją.

Z dokumentów do jakich udało nam się dotrzeć wynika, iż w dniu 14.02.2023 r. jedna z firm biorących udział w przetargu, tj. MKL- BUD sp. z o.o. wniosła do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od decyzji Urzędu Miasta Łaskarzew z dnia 09 lutego 2023 r. dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę hali sportowej w naszym mieście.

Wnoszący odwołanie zarzucił Zamawiającemu, czyli Miastu Łaskarzew, naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, żądając m.in. „unieważnienia czynności  wyboru oferty najkorzystniejszej” w ww. przetargu. W obszernym piśmie firma MKL- BUD sp. z o.o. twierdzi iż, wybrany przez komisję przetargową Miasta Łaskarzew wykonawca nie spełniał jednego z podstawowych warunków  udziału w postępowaniu przetargowym, tj.:

„w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert (…) wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na wykonaniu budynku o konstrukcji żelbetowej wraz z wewnętrznymi instalacjami c.o., sanitarnymi i elektrycznymi o kubaturze, co najmniej 8 000 m³ i wartości robót minimum 2 000 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.”

Zdaniem firmy wnoszącej odwołanie wybrana przez komisję przetargową Miasta Łaskarzew firma przedstawiła w dokumentacji przetargowej jedynie informacje o realizacji projektów obejmujących rozbudowę budynku, względnie rozbudowę, przebudowę i nadbudowę wskazanych budynków.” Zatem nie spełniała wymogów wymaganego w przetargu doświadczenia w zakresie budowy obiektów. Z zaprezentowanych w odwołaniu okoliczności wynika, iż zakres prac wybranej przez Urząd Miasta Łaskarzew firmy „nie dotyczył wykonania budynku a jedynie rozbudowy/ przebudowy/ nadbudowy.”

Bazując na dokumentach przedstawionych przed Krajową Izbą Odwoławczą możemy wnosić, iż przetarg na budowę hali sportowej w Łaskarzewie o wartości ok. 20 mln zł wygrała firma, która nie miała wymaganego doświadczenia budowlanego.

W podsumowaniu pisma skierowanego do KIO firma MKL- BUD sp. z o.o. stwierdza iż:

„Na dzień rozstrzygnięcia postępowania Wykonawca (wybrany przez Urząd Miasta – przyp. SAD) nie wykazał żadnej roboty referencyjnej spełniającej warunki udziału.”

Przewodniczącym komisji przetargowej jest były sekretarz Miasta Henryk Dąbrowski, zaś jej skład uzupełniają pracownicy Urzędu: Marta Syryt, Klaudia Sosnówka, Ryszard Leszczyna.  

Sławomir Danilczuk

Burmistrz powinna ubiegać się o 4 mln zł – zdecydowała Rada Miasta

Podczas dzisiejszej LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Łaskarzew radni zdecydowali, że burmistrz Miasta Łaskarzew powinna natychmiast wycofać aktualizację wniosku skierowanego do Marszałka Województwa Mazowieckiego obniżającą kwotę do 1.5 mln zł i poprzeć wniosek o przyznanie 4 mln zł. Za podjęciem takiego właśnie kierunku działań przez burmistrz Laskowską głosowało 9 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Źródło: UM Łaskarzew

Przyjmując uchwałę z dnia 04.03.2023 r. Radni Miasta Łaskarzew wysłali jasny sygnał zarówno do burmistrz Anny Laskowskiej jak i polityków z Województwa Mazowieckiego, gdzie będą decydowały się losy wniosku dotyczącego pozyskania kwoty 4 mln zł na budowę hali widowiskowo- sportowej w Łaskarzewie: żeby wybudować i oddać do użytku halę sportową w naszym mieście potrzebujemy dodatkowych 4 mln zł.

Tak jak już informowaliśmy, w dniu 11.01.2023 r. burmistrz Anna Laskowska aktualizując wniosek z dnia 03.03.2022 r. zdecydowała o obniżeniu kwoty o 2.5 mln zł, z 4 mln zł do 1.5 mln zł. Obniżenie wnioskowanej kwoty odbyło się bez jakiegokolwiek uzgodnienia i bez wiedzy Rady Miasta.

W uzasadnieniu burmistrz Laskowska stwierdziła, iż brakująca kwota niezbędna do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na budowę hali sportowej wynosi zaledwie 1.5 mln zł. W tym samym wniosku stwierdza się również, iż

w celu zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji częściowo został ograniczony zakres wyposażenia Hali Sportowej, oraz ograniczono zakres prac związanych z zagospodarowanej terenu”.

W praktyce oznacza to, iż w ramach ostatniego postępowania przetargowego hala sportowa w Łaskarzewie będzie budowana bez niezbędnego wyposażenia. Zostanie również pozbawiona dróg dojazdowych i miejsc parkingowych, co uniemożliwi oddanie wybudowanej inwestycji do użytku.

Jeśli hala zostanie wybudowana jedynie w ramach wytycznych do ostatniego postepowania przetargowego będzie to oznaczać, że z obiektu nie będzie można korzystać z uwagi na brak wyposażenia, brak dojazdu oraz brak należytego zagospodarowania terenu wokół hali.

W dniu wczorajszym opublikowana została informacja mówiąca o „unieważnienia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 09.02.2023 r.” na kwotę 19 977 534,63 zł brutto. Drugi oferent  jest gotów wybudować halę za kwotę blisko 22 mln zł. Miasto Łaskarzew dysponuje na dziś sumą 20.2 mln zł (dwadzieścia milionów dwieście tys. zł).

Radni wysłali dziś jednoznaczny sygnał zarówno burmistrz Annie Laskowskiej jak i politykom Województwa Mazowieckiego: jeśli Łaskarzew nie otrzyma dodatkowego wsparcia w wysokości 4 mln zł z Województwa Mazowieckiego do wybudowania hali widowiskowo- sportowej w naszym mieście może po prostu nie dojść.

Sławomir Danilczuk

Ciekawe odkrycie archeologiczne w Łaskarzewie

U zbiegu ulic Kościuszki i Nadrzecznej, przed mostem na rzece Promnik, na głębokości około 1.8 metra odkryto kilkuwarstwową nawierzchnię drogową z faszyny, której powstanie szacowane jest wstępnie na XVI lub XVII wiek. W trakcie prowadzonych prac okazało się, że pod trzema warstwami drewnianego duktu znajduje się warstwa nawierzchni brukowanej, mogąca pochodzić ze znacznie wcześniejszego okresu. Znaleziono również pojedyncze elementy ceramiczne i monetę z czasów króla Jana II Kazimierza Wazy.

Stanowisko archeologiczne Łaskarzew, ul. Kościuszki, Foto: SAD

W ramach prowadzonych prac na wykopalisku ratowniczym odkryliśmy drogę. Nie wiemy dokładnie na jaki okres datowana jest ta drogą. Pobrane zostały próby do datowania węglem C-14. Być może wówczas dowiemy się z jakiego okresu pochodzi.

– powiedział nam pan Adam Olszewski archeolog z firmy Archeo-Mamut kierujący pracami wykopaliskowymi na zlecenie inwestora – Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Prace prowadzone są w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oddział w Siedlcach.

Wstępne szacunki wskazują na XVI i XVII wiek. Pod trzema warstwami faszynowej, drewnianej nawierzchni znajduje się warstwa bruku, która może pochodzić z wcześniejszego okresu. Obszar na którym najprawdopodobniej znajdują się obiekty archeologiczne może ciągnąć się do Rynku Dużego, oraz w drugą stronę, obejmując ul. Kościuszki za mostem w kierunku Maciejowic.  

Oceniając znalezisko archeologiczne pan Adam Olszewski stwierdził, że może być ono przyczynkiem do poznania historii Łaskarzewa”.

Boratynka, moneta z polowy XVII wieku znaleziona na stanowisku archeologicznym w Łaskarzewie. Foto: SAD

W trakcie prac odkryto jedną monetę – boratynkę z okresu panowania króla Jana II Kazimierza Wazy, datowaną na połowę XVII wieku. Zdaniem pana Olszewskiego jest to ważny element pomagający w ustaleniu okresu, z którego mogą pochodzić warstwy drogi faszynowej znajdującej się niemal dwa metry pod asfaltem ul. Kościuszki. Część zebranych próbek drewna trafiła już do badania dendrochronologicznego do Krakowa.

Jakie tajemnice skrywa jeszcze Łaskarzew?

Według wstępnych ocen na podobne archeologiczne stanowiska będzie można trafić na terenie obejmującym Rynek Główny w Łaskarzewie i ul. Kościuszki po obydwu stronach mostu na Promniku.

Czy prowadzone prace ziemne związane z projektem budowy sieci kanalizacyjnej w naszym mieście mogą pomóc w ujawnieniu kolejnych stanowisk archeologicznych? Co kryje się pod nawierzchniami ulic Kolejowej, Tabelowej, Żytniej, Malinowej? Okaże się w najbliższym czasie.

Wykopaliska archeologiczne w Łaskarzewie mogą inspirować do stawiania pytań dotyczących znaczenia uzyskania praw miejskich w roku 1418 dla historycznego rozwoju i obecnego kształtu naszego miasta. Czy historia może mieć wpływ na wizerunek współczesnego Łaskarzewa?

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety…

Sławomir Danilczuk

Za co król Jagiełło docenił łaskarzewiaków?

Nadanie praw miejskich w średniowieczu wiązało się nie tylko ze zmianą nazewnictwa danej miejscowości i pojawieniem się nowych urzędników. Prawa miejskie oznaczały przede wszystkim zmianę statusu ekonomicznego danej osady dzięki możliwości organizowania cotygodniowych i dorocznych jarmarków, co stwarzało dodatkowe możliwość rozwoju ekonomicznego mieszkańców nowoutworzonego miasta oraz okolicznych wiosek.   

Foto: Wikipedia

Prawo organizowania cotygodniowego jarmarku wiązało się z regularnym dopływem nowych towarów i nowych klientów. Mieszkańcom stwarzało możliwość przygotowania własnych wyrobów i różnorodnych usług dla przyjeżdżających, począwszy od ubrań, butów (ciżem), narzędzi rolniczych, sprzętów domowych, po wyszynk i nocleg dla przyjeżdżających z dalszych odległości. Dzięki temu mogło rozwijać się lokalne rzemiosło, jak np. tkactwo, garncarstwo, garbarstwo, usługi ciesielskie czy kowalskie. Pracy pod dostatkiem mieli też rzeźnicy i producenci okowity na potrzeby klientów indywidualnych i lokalnych zajazdów.

Prawo organizowania targów oznaczało również rozwój budownictwa, w wyniku napływu nowych mieszkańców i w związku z koniecznością budowy nowych warsztatów, kramów, karczm czy domów. Kwitł handel i rzemiosło, podnosiła się ranga ekonomiczna danej miejscowości.

Wraz z nadaniem praw miejskich powstawały i rozkwitały parafie Kościoła Katolickiego, a co za tym idzie wzrastała pozycja religijna, społeczna i kulturotwórcza danej miejscowości. Bogacący się mieszczanie byli w stanie nie tylko utrzymać księży. Starali się także, by kościół parafialny mógł być jak najbardziej okazały, a odbywające się uroczystości, poza charakterem religijnym, przyczyniały się do budowy lokalnej tożsamości i napawały dumą z bycia mieszkańcem nowoutworzonego miasta.

Prawa miejskie – nowe możliwości czy tytuł bez znaczenia?

Akt nadania praw miejskich z 6 sierpnia 1418 r. stanowił jednocześnie akt swoistej amnestii dla urzędników i tutejszych mieszkańców, na których mogłyby ciążyć zarzuty karne za takie przewinienia jak kradzieże, podpalenia, występki, okaleczenia a nawet zabójstwa.

605 lat temu osada nad Promnikiem otrzymała powyżej opisane możliwości. Co takiego zobaczył w łaskarzewiakach (korcicewiakach) Biskup Poznański, że udało  mu się przekonać króla Władysława II Jagiełłę do nadania szczególnego wyróżnienia lokalnej społeczności? Prawdopodobnie waleczność korcicewiaków w Bitwie pod Grunwaldem. Ten sam nieustępliwy, wojowniczy charakter łaskarzewiaków i liczny udział naszych przodków w Powstaniu Styczniowym w 1863 skutkował utratą praw miejskich na 99 lat.

Czy łaskarzewiakom udało się wykorzystać szanse stworzone dzięki królewskiemu dekretowi? Jak dziś wyglądałyby tereny nad rzeką Promnik, gdyby Gorczycewo pozostało wsią?

Sławomir Danilczuk

Zapraszam do udziału w ankiecie dotyczącej znaczenia dla miasta uzyskania przez Łaskarzew praw miejskich w 1418 r.