Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych pod jednym adresem NIE dla mieszkańców Łaskarzewa

Dociera do nas coraz więcej głosów niezadowolenia z powodu sposobu przyznawania dodatków węglowych przez łaskarzewski MOPS. Mieszkańcy skarżą się, że Urząd Miasta nie stosuje się do przepisów zaktualizowanej ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i odmownie załatwia sprawy, które powinny zostać załatwione pozytywnie. Podobne wnioski w miejscowościach ościennych rozpatrywane są na korzyść mieszkańców, a środki są wypłacane bez zbędnych problemów. Dlaczego bierni w tej sprawie pozostają łaskarzewscy Radni?

Foto: Pixabay

W związku z przepisami art. 26 znowelizowanej ustawy, jeżeli pod jednym adresem miejsca zamieszkania, np. przy ul. Łaskarzewskiej 100 znajdują się dwa gospodarstwa domowe, czyli dwa lokale prowadzone przez dwie rodziny, np. rodziców (teściów) i dorosłe dzieci (np. syn / synowa), i lokale te ogrzewane są dwoma odrębnymi piecami, dodatki węglowe powinny zostać przyznane dwóm rodzinom. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, na podstawie którego dokonuje się wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji.

Z informacji jakie do nas napływają wynika, że łaskarzewski MOPS wysyła do mieszkańców komisje mające przeprowadzić wywiad środowiskowy, i na tej podstawie wystawia ZAWIADOMIENIE informujące, że złożony wniosek „został pozostawiony bez rozpatrzenia”, co może stanowić naruszenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

MOPS w swoich „zawiadomieniach” powołuje się na art. 24, w którym w znowelizowanej ustawie z 27 października 2022 r. mowa jest o… podatku akcyzowym.  

Fragment zawiadomienia łaskarzewskiego MOPS

W tym tygodniu do Urzędu Miasta w Łaskarzewie zostały skierowane stosowne zapytania mające na celu wyjaśnienie takiego sposobu załatwiania spraw mieszkańców.

Z informacji jakie do nas docierają wynika, że mieszkańcy miejscowości ościennych, podlegających pod Urząd Gminy Łaskarzew, w przypadkach opisanych powyżej, otrzymują dodatki węglowe bez dodaktowych problemów.

Dlaczego Urząd Miasta odmawia wypłaty dodatków węglowych mieszkańcom Łaskarzewa, którym zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z 27.10.2022 r. dodatek się należy?

Czekamy na odpowiedzi urzędu oraz rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego, do którego część mieszkańców skierowała odwołania od kuriozalnych decyzji łaskarzewskiego MOPS’u.

Sławomir Danilczuk

Zgodnie z artykułem 26 pkt 1) ustawy z dnia 27.10.2022 r.:

„w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła”

w związku z czym

„wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania”.

Problemy z dodatkiem węglowym – dziwne praktyki łaskarzewskiego MOPS

Od jednej z mieszkanek naszego miasta otrzymaliśmy niepokojące informacje dotyczące sposobu rozpatrywania wniosków, przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez łaskarzewski MOPS i przyznawania dodatków węglowych. Okazuje się, że pomimo spełniania wymogów ustawowych prowadzenia dwóch odrębnych gospodarstw domowych jeden z mieszkańców Łaskarzewa nie otrzymał dodatku. Z napływających do nas informacji wynika, że nie jest to przypadek odosobniony.

Dlaczego Urząd Miasta pozostawił wniosek mieszkańca bez rozpatrzenia pomimo prowadzenia procedury weryfikacyjnej poprzez wywiad środowiskowy? Co w składzie komisji wywiadu środowiskowego robił prezes stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Łaskarzewie Piotr Korycki – osoba niezatrudniona w MOPS’ie? Na jakiej podstawie prawnej dokonywał inspekcji w prywatnych domach i czy pobierał z tego tytułu wynagrodzenie?

Foto: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Z uwagi na ważny interes społeczny publikujemy powyższy Głos Mieszkańca – informację potwierdzoną dokumentami, która w ostatnich dniach wpłynęła do nas droga mailową.

Głos Mieszkańców…

„W ramach nowelizacji ustawy z dnia 3 listopada, dodatek węglowy przysługuje również jeśli w jednym domu zamieszkuje więcej gospodarstw w odrębnych lokalach – dla każdego z tych gospodarstw. Jeśli do dnia 30 listopada nie zostały wyodrębnione lokale urzędowo, to decyzja jest wydawana na podstawie wywiadu środowiskowego.
Teraz jak wyglądało to w naszym mieście:

Otrzymaliśmy z mężem dodatek w pierwszej turze naboru, natomiast wujek który jest na rencie socjalnej ze względu na stopień niepełnosprawności, mieszka w tym samym domu ale odrębnym lokalu dodatku nie dostał. Dlatego też gdy została znowelizowana ustawa złożył wniosek ponownie dnia 23 listopada.

Na wywiad środowiskowy czekaliśmy do 3 stycznia. W komisji była p. Anna Guzewicz oraz Piotr Korycki. Przyszli, nie sprawdzili czy w domu faktycznie jest drugi lokal opalany odrębnym piecem. Zadali tylko jedno pytanie czy złożyliśmy dokumenty do Starostwa w celu wyodrębnienia lokalu. Odpowiedź była przecząca dlatego Pani szybko wypełniła swoje dokumenty i na tym skończyła się kontrolę. Gdy zapytałam kiedy będzie wypłata środków powiedziała, że przyjdzie decyzja i że ta kontrola to tylko formalność. Byłam przekonana że decyzja będzie pozytywna.

Jakież było moje zdziwienie gdy następnego dnia wujek otrzymał decyzję odmowną. A wręcz to nie była odmowa. To była informacja o tym że zgodnie z ustawą z dnia 15 września przysługuje nam tylko jeden dodatek i wniosek NIE ZOSTAŁ ROZPATRZONY. Szkoda tylko że ustawa ta była już nie aktualna. Obecnie napisaliśmy odwołanie do Samorządowej Komisji Odwoławczej w Siedlcach i czekamy na odpowiedź.

Nasuwa mi się jednak kilka pytań:

  1. Dlaczego MOPS w Łaskarzewie powołał się na nieaktualną ustawę?
  2. Jeśli wniosek nie został rozpatrzony, to dlaczego był u nas wywiad środowiskowy który już z góry wiedział jaka będzie decyzja. Może w ten sposób tylko pracownicy dorabiają do premii?
  3. Czy Pani Burmistrz przypadkiem nie dostała wskazówek od posłów PIS w szczególności p. Woźniaka który złożył ostatnią poprawkę do ustawy tylko dla lepszego PRu, a w praktyce zlecił posłusznym włodarzom odrzucać wnioski bo po prostu finansowanie ustawy przerosło możliwości budżetowe?
  4. Czy p. Burmistrz nie zależy na mieszkańcach? W końcu dodatek nie jest przyznawany z lokalnego budżetu, więc powinno jej zależeć aby jak najwięcej osób go otrzymało, tymczasem jest zupełnie odwrotnie.
  5. Dlaczego w innych miejscowościach w naszym powiecie dodatki były przyznawane wszystkim, którzy spełniali opisane przeze mnie kryteria z początku maila?”

W dniu dzisiejszym do Urzędu Miasta skierowane zostaną pytania dotyczące sposobu realizacji ustawy o dodatku węglowym oraz o metodach traktowania łaskarzewiaków przez urzędników tutejszego Magistratu.

Wszystkich łaskarzewiaków mających problemy z uzyskaniem dodatku węglowego prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Sławomir Danilczuk