Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych pod jednym adresem NIE dla mieszkańców Łaskarzewa

Dociera do nas coraz więcej głosów niezadowolenia z powodu sposobu przyznawania dodatków węglowych przez łaskarzewski MOPS. Mieszkańcy skarżą się, że Urząd Miasta nie stosuje się do przepisów zaktualizowanej ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i odmownie załatwia sprawy, które powinny zostać załatwione pozytywnie. Podobne wnioski w miejscowościach ościennych rozpatrywane są na korzyść mieszkańców, a środki są wypłacane bez zbędnych problemów. Dlaczego bierni w tej sprawie pozostają łaskarzewscy Radni?

Foto: Pixabay

W związku z przepisami art. 26 znowelizowanej ustawy, jeżeli pod jednym adresem miejsca zamieszkania, np. przy ul. Łaskarzewskiej 100 znajdują się dwa gospodarstwa domowe, czyli dwa lokale prowadzone przez dwie rodziny, np. rodziców (teściów) i dorosłe dzieci (np. syn / synowa), i lokale te ogrzewane są dwoma odrębnymi piecami, dodatki węglowe powinny zostać przyznane dwóm rodzinom. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, na podstawie którego dokonuje się wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji.

Z informacji jakie do nas napływają wynika, że łaskarzewski MOPS wysyła do mieszkańców komisje mające przeprowadzić wywiad środowiskowy, i na tej podstawie wystawia ZAWIADOMIENIE informujące, że złożony wniosek „został pozostawiony bez rozpatrzenia”, co może stanowić naruszenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

MOPS w swoich „zawiadomieniach” powołuje się na art. 24, w którym w znowelizowanej ustawie z 27 października 2022 r. mowa jest o… podatku akcyzowym.  

Fragment zawiadomienia łaskarzewskiego MOPS

W tym tygodniu do Urzędu Miasta w Łaskarzewie zostały skierowane stosowne zapytania mające na celu wyjaśnienie takiego sposobu załatwiania spraw mieszkańców.

Z informacji jakie do nas docierają wynika, że mieszkańcy miejscowości ościennych, podlegających pod Urząd Gminy Łaskarzew, w przypadkach opisanych powyżej, otrzymują dodatki węglowe bez dodaktowych problemów.

Dlaczego Urząd Miasta odmawia wypłaty dodatków węglowych mieszkańcom Łaskarzewa, którym zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z 27.10.2022 r. dodatek się należy?

Czekamy na odpowiedzi urzędu oraz rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego, do którego część mieszkańców skierowała odwołania od kuriozalnych decyzji łaskarzewskiego MOPS’u.

Sławomir Danilczuk

Zgodnie z artykułem 26 pkt 1) ustawy z dnia 27.10.2022 r.:

„w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła”

w związku z czym

„wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania”.