1418 r. ważna data dla 88% łaskarzewiaków

Aż 88% osób biorących udział w sondażu uznało, że data uzyskania praw miejskich 1418 jest ważną datą w historii Łaskarzewa. 78% respondentów potwierdziło ważność tej daty dla budowania pozytywnego wizerunku naszego miasta. 68% uznało, ze data 1418 powinna zostać umieszczona na herbie, fladze i pieczęci miejskiej, a 52% uważa, że Urząd powinien zamieścić tę datę na swoich dokumentach. Sondaż przeprowadzono w dniach 5-26 lutego 2023 r. W badaniu udział wzięły 104 osoby.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w dniach 05-26.02.2023 r.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w lutym nie pozostawiają wątpliwości: data uzyskania praw miejskich przez nasze miasto, 1418 r., jest bardzo ważną datą dla 68% badanych, 20% uznało tę datę za ważną, natomiast 8% za obojętną w naszej lokalnej historii. Warto zaznaczyć, iż ponad połowa mieszkańców (52%) uznała, że ta data jest bardzo ważna dla budowania pozytywnego wizerunku Łaskarzewa, a kolejne 26% uznało, że jest datą co najmniej ważną.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w dniach 05-26.02.2023 r.

W sposób jednoznaczny mieszkańcy naszego miasta wypowiedzieli się w sprawie umieszczenia daty uzyskania praw miejskich na herbie, fladze i pieczęci miejskiej. Aż 68% respondentów uznało, że data 1418 powinna zostać umieszczona na emblematach Łaskarzewa. Jednocześnie ponad połowa potwierdziła, że data powinna znaleźć swoje miejsce na dokumentach wydawanych przez łaskarzewski magistrat.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w dniach 05-26.02.2023 r.

W komentarzach znalazło się szereg ciekawych propozycji i wypowiedzi respondentów. Oto kilka z nich:

„Powinna być wykorzystana do promocji miasta.”

„Jest to data służąca dumie i często powinna być promowana.”

„Dużo ludzi jest wzrokowcami, data powinna przypominać kiedy zostały nadane prawa miejski.”

„Data jest dumą Naszego Miasta.”

„Na pewno byłoby milej gdyby 1418 był bardziej promowany, jeden z ważniejszych elementów którymi możemy się pochwalić.”

„Tablica informacyjna przy wjeździe do miasta z dużym napisem.”

„Data powinna być też na pieczęci miejskiej i na budynku.”

Stanowisko mieszkańców Łaskarzewa co do podkreślenia ponad 600-letniej historii związanej z uzyskaniem praw miejskich jest jednoznaczne. Jest ona dla nas powodem do dumy i powinna być bardziej eksponowana w miejskiej heraldyce i dokumentach. 1418 r. powinien być też wykorzystywany w materiałach promocyjnych Łaskarzewa.

Czy Rada Miasta podejmie ten temat? Zobaczymy.

Sławomir Danilczuk

Sondaż przeprowadzono w dnia 05.02.2023 – 26.02.2023 r. drogą elektroniczną. W sondażu wzięło udział 106 respondentów, z czego 104 głosy znalazły się w wynikach.

Za co król Jagiełło docenił łaskarzewiaków?

Nadanie praw miejskich w średniowieczu wiązało się nie tylko ze zmianą nazewnictwa danej miejscowości i pojawieniem się nowych urzędników. Prawa miejskie oznaczały przede wszystkim zmianę statusu ekonomicznego danej osady dzięki możliwości organizowania cotygodniowych i dorocznych jarmarków, co stwarzało dodatkowe możliwość rozwoju ekonomicznego mieszkańców nowoutworzonego miasta oraz okolicznych wiosek.   

Foto: Wikipedia

Prawo organizowania cotygodniowego jarmarku wiązało się z regularnym dopływem nowych towarów i nowych klientów. Mieszkańcom stwarzało możliwość przygotowania własnych wyrobów i różnorodnych usług dla przyjeżdżających, począwszy od ubrań, butów (ciżem), narzędzi rolniczych, sprzętów domowych, po wyszynk i nocleg dla przyjeżdżających z dalszych odległości. Dzięki temu mogło rozwijać się lokalne rzemiosło, jak np. tkactwo, garncarstwo, garbarstwo, usługi ciesielskie czy kowalskie. Pracy pod dostatkiem mieli też rzeźnicy i producenci okowity na potrzeby klientów indywidualnych i lokalnych zajazdów.

Prawo organizowania targów oznaczało również rozwój budownictwa, w wyniku napływu nowych mieszkańców i w związku z koniecznością budowy nowych warsztatów, kramów, karczm czy domów. Kwitł handel i rzemiosło, podnosiła się ranga ekonomiczna danej miejscowości.

Wraz z nadaniem praw miejskich powstawały i rozkwitały parafie Kościoła Katolickiego, a co za tym idzie wzrastała pozycja religijna, społeczna i kulturotwórcza danej miejscowości. Bogacący się mieszczanie byli w stanie nie tylko utrzymać księży. Starali się także, by kościół parafialny mógł być jak najbardziej okazały, a odbywające się uroczystości, poza charakterem religijnym, przyczyniały się do budowy lokalnej tożsamości i napawały dumą z bycia mieszkańcem nowoutworzonego miasta.

Prawa miejskie – nowe możliwości czy tytuł bez znaczenia?

Akt nadania praw miejskich z 6 sierpnia 1418 r. stanowił jednocześnie akt swoistej amnestii dla urzędników i tutejszych mieszkańców, na których mogłyby ciążyć zarzuty karne za takie przewinienia jak kradzieże, podpalenia, występki, okaleczenia a nawet zabójstwa.

605 lat temu osada nad Promnikiem otrzymała powyżej opisane możliwości. Co takiego zobaczył w łaskarzewiakach (korcicewiakach) Biskup Poznański, że udało  mu się przekonać króla Władysława II Jagiełłę do nadania szczególnego wyróżnienia lokalnej społeczności? Prawdopodobnie waleczność korcicewiaków w Bitwie pod Grunwaldem. Ten sam nieustępliwy, wojowniczy charakter łaskarzewiaków i liczny udział naszych przodków w Powstaniu Styczniowym w 1863 skutkował utratą praw miejskich na 99 lat.

Czy łaskarzewiakom udało się wykorzystać szanse stworzone dzięki królewskiemu dekretowi? Jak dziś wyglądałyby tereny nad rzeką Promnik, gdyby Gorczycewo pozostało wsią?

Sławomir Danilczuk

Zapraszam do udziału w ankiecie dotyczącej znaczenia dla miasta uzyskania przez Łaskarzew praw miejskich w 1418 r.

1418 – Czy jest się czym chwalić?

W ostatnich tygodniach kilkakrotnie byłem świadkiem i uczestnikiem dyskusji na temat nowego herbu Miasta Łaskarzew, którego obecny wzór został zatwierdzony uchwałą Rady Miasta z 2020 r. Niektórzy mieszkańcy wskazują, że w emblematach miejskich brakuje jednego, niezwykle istotnego elementu, mianowicie daty nadania Łaskarzewowi praw miejskich – 1418 r. Czy jest się o co sprzeczać? Czy warto aby ta historyczna data pojawiła się na tarczy herbu, na fladze i na pieczęci naszego Miasta?

Herb Miasta Łaskarzew oraz jedna z koncepcji umieszczenia daty na tarczy herbu (opracował SAD).

Niektórzy lokalni eksperci od heraldyki twierdzą, że umieszczenie daty na oficjalnych emblematach miejskich jest niemożliwe czy wręcz zakazane, co oczywiście nie jest zgodne z prawdą. Tylko pobieżne przeszukanie zasobów internetu pozwala znaleźć polskie miasta i gminy mające w herbie istotną z ich punktu widzenia datę. Jest tak np. w przypadku herbu miasta Świątniki Górne (1997), gminy Jasienica (1305), gminy Popielów (1286). Do roku 1922 w herbie miasta Katowic umieszczona była data (1865).

Gorąca dyskusja na temat posługiwania się datą 1418 r., jaka miała miejsce podczas spotkania organizacji pozarządowych z burmistrz Miasta Łaskarzew na początku lutego zmotywowała mnie do przygotowania krótkiej ankiety dotyczącej tego jakże istotnego z punktu widzenia naszego Miasta momentu w historii.

Czy jest się czym chwalić?

Czy data 1418 powinna znaleźć się na oficjalnych dokumentach, pieczęciach i emblematach Łaskarzewa? Czy ponad 600 letnia historia może być ważnym elementem w budowaniu pozytywnego wizerunku miasta nad Promnikiem? Co powiedzieliby na to mieszkańcy?

Od dziś przez najbliższe trzy tygodnie każdy może wziąć udział w minibadaniu sondażowym na temat wagi i znaczenia wydarzeń, które stały się udziałem naszego Miasta prawie 605 lat temu.

Link do ankiety: kilka krótkich pytań.

Zapraszam wszystkich do wypełnienia powyższego kwestionariusza. Wystarczą 2 minuty żeby każdy mógł zabrać głos w tak istotnej dla wszystkich łaskarzewiaków sprawie.

Sławomir Danilczuk

PS.

Już w lutym publikowane będą częściowe wyniki ankiety dotyczącej Realnej Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew. Na przełomie lutego i marca opublikowane zostanie opracowanie całościowe. Zapowiada się bardzo ciekawie!